Statut

Statut – pełen tekst
Podstawowe cele statutowe PZiTB:
 1. Dbałość o właściwy poziom zawodowy, moralny etyczny oraz godność i solidarność zawodową swoich członków.
 2. Integracja środowisk z branży budowlanej.
 3. Ochrona praw zawodowych swoich członków.
 4. Prezentowanie  niezależnych  opinii  i  ocen  dotyczących budownictwa oraz szerzenie w społeczeństwie wiedzy o problemach budownictwa.
 5. Organizowanie pomocy zawodowej i samopomocy koleżeńskiej.
Realizacja celów następuje przez:
 1. Działalność  informacyjną  dotyczącą  budownictwa, w tym działalność wydawniczą oraz organizację ośrodków informacji technicznej.
 2. Organizację szkoleń zawodowych, pokazów technicznych i wystaw, odczytów, konferencji naukowo–technicznych, seminariów oraz wyjazdów technicznych.
 3. Organizację konkursów o tematyce budowlanej.
 4. Współdziałanie w kształtowaniu opinii na temat budownictwa.
 5. Współpracę  z  innymi  pokrewnymi  stowarzyszeniami krajowymi  i zagranicznymi oraz  izbami samorządu zawodowego.
 6. Działalność  w  zakresie  rzeczoznawstwa  budowlanego; udzielanie rekomendacji firmom w obszarze budownictwa.
 7. Prowadzenie sądów polubownych w sprawach dotyczących działalności w budownictwie.
 8. Opiekę nad młodą kadrą techniczną i seniorami PZITB.
 9. Prowadzenie działalności integrującej środowisko techniczne w budownictwie.