25 Paź

Zaproszenie na szkolenie ITB

Zapraszamy do udziału w szkoleniu ” Wymagania techniczno-użytkowe i identyfikacyjne wyrobów przeznaczonych do wykonywania izolacji powłokowych”

Dokładne informacje dostępne są TUTAJ

5 Paź

Oferta szkoleń

OPTYMALIZACJA RYZYK NA ETAPIE ZAWIERANIA UMOWY I REALIZACJI KONTRAKTU W INWESTYCJACH BUDOWLANYCH
Poznań, BOMIS, 5 października 2016 r.

Celem szkolenia jest wsparcie stron kontraktu [zamawiający prywatny i publiczny, projektant, wykonawca, podwykonawca, a także inżynier kontraktu] w procesie podejmowania decyzji o wprowadzanych do umowy zapisach oraz o sposobach egzekwowania zaakceptowanych już zapisów; wskazanie bezpiecznych
klauzul umownych, optymalizujących ryzyko podczas całego procesu inwestycyjnego; dostarczenie precyzyjnej wiedzy na temat skutków prawnych wyboru określonej procedury zawierania umowy o roboty budowlane; zilustrowanie przykładami z polskiego rynku konsekwencji nierównego podziału ryzyk pomiędzy strony kontraktu.

PRAWO AUTORSKIE W INWESTYCJACH BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH W OPARCIU O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Poznań, BOMIS, 24 października 2016 r.

Podczas szkolenia omówione zostaną: przedmiot ochrony prawa autorskiego (projekty inżynieryjne, projekty architektoniczne, urbanistyczne, projekty informatyczne etc.); dopuszczalność wprowadzania zmian przez zamawiającego w projektach; przejście praw autorskich na zamawiającego; wynagrodzenie
przysługujące wykonawcy (twórcy); klauzule umowne; rażąco niska cena -odrzucenie oferty; problemy związane z ryczałtowym rozliczaniem
wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmian zakresu przedmiotu umowy (zakres świadczeń); obowiązki zamawiającego oraz wykonawcy wobec podwykonawców; zapłata wynagrodzenia podwykonawcy; uprawnienia przysługujące podwykonawcy; terminy zapłaty; gwarancje zapłaty;  żądanie wykonawcy ustanowienia zabezpieczenia przysługującego mu wynagrodzenia; prawo wykonawcy do odstąpienia od umowy z żądaniem wobec zamawiającego zapłaty kary umownej.

BOMIS prowadzi również Ośrodek Mediacji Gospodarczych
.

Rekomendujemy mediację w sytuacjach spornych i konfliktowych.

Informacje dodatkowe dostępne są  dla Państwa na stronie www.bomis.pl.

Jesteśmy również do Państwa dyspozycji  pod numerami telefonów: 61/671 29 24
lub kom.  665 484 888, a także adresem e-mail: bomis@bomis.pl.

Zapraszamy także na naszą stronę na Facebooku:
www.facebook.com/BOMIS.Poznan.

5 Paź

Sprawozdanie z konferencji w Wałczu

Wielu naszych członków uczestniczyło w Warsztatach Nadzoru Budowlanego oraz Konferencjach Naukowych w Wałczu

Sprawozdanie z konferencji dostępne na:
http://cutob-poznan.pl/Kursy__sympozja.html

Monografię w wersji papierowej – w cenie 40 zł można nabyć w biurze CUTOB, pok.318 Wieniawskiego 5/9.

walcz-okladka

Wałcz 2016 – monografia

Sprawozdanie z udziału uczniów Technikum Budowlanego w Konferencji „Rewitalizacja Obszarów Zurbanizowanych w Warsztatów Nadzoru Budowlanego Wałcz 2016 na stronie:

Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu

5 Paź

Informator Budowlany

Zachęcamy do tworzenia Informatora Budowlanego zarówno firmy do udziału w reklamach jak i członków PZITB do pisania artykułów na tematy związane z budownictwem.

Dodatkowe informacje dostępne pod adresem
http://cutob-poznan.pl/Kontakt.html

Pierwszy egzemplarz już dostępny w formie papierowej.

 

informator

24 Maj

Dyplom dla Jerzego Gładysiaka

W uznaniu zasług kol.Jerzego Gładysiaka Zarząd Główny PZITB przekazał dyplom, który został uroczyście wręczony na posiedzeniu Prezydium Oddziału w dniu 13 kwietnia 2016 r.

dyplom

1 Mar

Nowy Zarząd Poznańskiego Oddziału PZITB

Zarząd Oddziału Poznańskiego PZITB w kadencji 2016 – 2020:

 1. Przewodniczący – Edmund Przybyłowicz
 2. Wiceprzewodniczący – Barbara Ksit
 3. Wiceprzewodniczący – Jacek Mądrawski
 4. Sekretarz – Maria Świerczak
 5. Skarbnik – Elżbieta Stakun

Członkowie Zarządu:

 1. Urszula Bartkowska
 2. Bernard Bartosik
 3. Krzysztof Gulczyński
 4. Ryszard Kahl
 5. Roman Napierała
 6. Jakub Sąsiadek
 7. Wojciech Sokołowski
 8. Jerzy Stawiński
 9. Wojciech Szyguła
 10. Anna Szymczak-Graczyk